Materijali za Glavnu skupštinu društva FTB Turizam d.d.

Poziv za Glavnu skupštinu FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini

FTB TURIZAM Punomoć za zastupanje

Godišnje izvješće o poslovanju 2017. g. FTB TURIZAM d.d..

FTB financijsko izvješće 2017.g.

Izvješće o obavljenom nadzoru u 2017.g.