FTB Glavna skupština 2021

1. Poziv za Glavnu skupštinu (TS)

2. FTB TURIZAM Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini

3. FTB TURIZAM Punomoć za zastupanje

4. Godišnje izvješće o poslovanju 2020. FTB TURIZAM d.d.

5. Godišnje izvješće o poslovanju 2020. FTB TURIZAM Grupa

6. Godišnje izvješće za 2020. FTB TURIZAM d.d. s Izvještajem revizora

7. Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020

8. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. g. s Izvješćem neovisnog revizora

(prijava i punomoć u word formatu – ZIP arhiva: 2021_skupstina_prijava_punomoc )